Obowiązek Informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego serwisu jest:

Melex Sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe Administratora:
Melex Sp. z o.o.
ul. Inwestorów 25,
39-300 MIELEC
POLSKA
e-mail: [email protected]

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenie usług drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu:
- utworzyć konto i zarządzać nim;
- obsługiwać i realizować zamówienie;
- przeprowadzić proces płatności;
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej oraz jakości usług;
- rozliczać zrealizowane umowy i usługi realizowane w ramach serwisu;
- obsługi skarg i wniosków zgłaszanych poprzez formularz kontaktowy;
- nawiązać kontakt w sprawie wykonania umowy (świadczenia usług), przedstawienia oferty

b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, takich jak obowiązki podatkowe, księgowe, obowiązki z tytułu rękojmi i gwarancji;

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, takich jak:
- archiwizacja danych i dokumentowanie spełnionych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
- obsługa wniosków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją umowy;
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług i wysokiego poziomu obsługi Klientów;
- windykacja należności i roszczenia odszkodowawcze;
- przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju stron internetowych;
- przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych klientów i użytkowników;

d) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej dobrowolnie i świadomie w związku z konkretnym celem przetwarzania danych określonym w treści tej zgody, w szczególności w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług (biuletyn Informacyjny).

Podane dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także na podstawie innych przepisów wdrażających lub uzupełniających RODO, w szczególności przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o danych osobowych ochrona.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstaw przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej niż przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego lub marketingowego w celu dostosowania materiałów oferowanych przez Administratora do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonania wszelkich pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalanie świadczonych usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są w regulaminie niniejszego serwisu oraz Polityce prywatności serwisu.