Obowiązek Informacyjny
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.melex.com.pl jest: Melex Sp. z o.o. (dalej: „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora:
Melex Sp. z o.o.
ul. Inwestorów 25,
39-300 MIELEC
e-mail: rodo@melex.com.pl

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacjach gdy:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
- utworzenia i zarządzania kontem;
- obsługi i realizacji zamówienia;
- przeprowadzenia procesu płatności;
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
- rozliczania wykonanych umów oraz usług świadczonych w ramach serwisu;
- obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
- nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
- archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
- obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi klienta;
- windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
- przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu;
- przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych klientów i użytkowników,
d) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody udzielonej dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wskazanego w treści tej zgody, w tym w szczególności w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług (newsletter).

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie odbywa się poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na poniższy adres mailowy:

e-mail: rodo@melex.com.pl


Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Regulaminie serwisu melex.com.pl oraz Polityce prywatności serwisu melex.com.pl

Moje zgody

Zapisano

I confirm processing of my IP address and browser technical parameters to optimize the content of our websites pages and adapt them to users preferences. More information in Privacy policy.

I confirm processing of my IP address and browser technical parameters to optimize the content of our websites pages and adapt them to users preferences. More information in Privacy policy.

Zapisano